Expancrete բետոնի հավելանյութ

Expancrete բետոնի հավելանյութ:

  • Флажок Որակի չափանիշ

Բետոնի նստվածքը կոմպեսացնող փքվող  հատկությամբ հավելանյութ:

Ծախսը՝ 5-8%, ցեմենտի քաշիծ:

Expancrete arm

Բեռնել PDF